• 01.
  PFA 150 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 02.
  SRL 400 LEI

  Dosar complet in trei zile.

 • 03.
  Infiintare GRATIS

  Doar cu contractare serviciu de contabilitate.

 • 04.
  Sediu Social 150 EURO/an

  Reducere contract contabilitate.

 • 05.
  Modificari de la 100 LEI

  Actualizari, extinderi, radieri...

 • 06.
  Contabilitate de la 100 LEI/luna

  Toate serviciile incluse.

 
• Înfiinţări Firme  •  Fonduri europene  •  Despre noi  •  Mediere  •  Contact  •
Centrul de Afaceri Delta, str. Plevnei, nr. 36,Bloc D4, Sc.B, Ap. 11, Tulcea, e-mail: birouvasilemarin@yahoo.com, mobil: 0742358784, fax:0340103977

 

Înfiinţări Firme

Oferim servicii de înfiinţare firmă în Tulcea

 

 

Pași Simpli pentru Înființarea Societății

Pasul 1: Contactați-ne
      Primul pas are rolul de a colecta informațiile necesare începerii procedurii de înființare a noii dumneavoastră societăți. Contactați-ne prin telefon sau e-mail sau trimiteți-ne un mesaj de aici

Pasul 2: Verificări acte
       La data stabilită de comun acord, ne vom întălni la sediul nostru pentru verificarea tuturor actelor necesare înființării noii societăți. Lista completă de acte necesare o puteți găsi la sub-meniul Înființări Societăți. Vă vom ajuta în luarea celor mai bune decizii privind activitatea și dezvoltarea viitoare societăți corelate cu nevoile dumneavoastră.

Pasul 3: Semnare acte
      Împreună cu dumneavoastră (asociați/administrator) vom merge la ONRC pentru depunerea dosarului. Administratorii viitoarei societății din Tulcea, se vor prezenta în fața notarului sau a funcționarului de la Registrul Comerțului pentru obținerea specimenului de semnătură.

Pasul 4: Gata!!
      În termen de 3 zile de la depunerea actelor deveniți antreprenor.

ETAPE

ETAPA 1: Realizarea dosarului de înființare (această pagină) 
ETAPA 2: Înregistrarea la Registrul Comerțului 
ETAPA 3: Documentele obținute după înregistrarea în Registrul Comerțului 
ETAPA 4: Activități necesare după obținerea documentelor ce atestă înmatricularea 
ANEXA: Legislație utilă 

ETAPA 1: Realizarea dosarului de înființare

1) Activități preliminare 
Viitorii asociați/ acționari (persoane fizice sau juridice) trebuie să aleagă, de comun acord: 
- forma juridică a societății; 
- sediul social; 
- obiectul de activitate; 
- capitalul social; 
- durata de funcționare; 
- modul de dizolvare și lichidare a societății. 

De asemenea, ei trebuie să stabilească organele de conducere și administrare și să precizeze localitățile în care își vor deschide sucursale sau filiale, dacă este cazul. 

2) Obținerea cazierului fiscal (de la Registrul Comerțului) 
Certificatul de cazier fiscal (în original) 

Certificatul de cazier fiscal (vechiul document, în formă tipărită) este înlocuit de un document editat de Registrul Comerțului, conținănd informații din cazierul fiscal al contribuabililor obținute prin schimbul electronic de date cu Ministerul Economiei și Finanțelor. 

Cazierul fiscal, sub formă de decument tipărit, nu poate fi obținut direct de asociați/ acționari atunci cănd el este solicitat pentru înregistrarea unei societăți noi în Registrul Comerțului În toate celelalte cazuri, cazierul fiscal trebuie obținut direct de la organele fiscale, detalii vezi mai jos). 
Informațiile din cazierul fiscal vor fi obținute direct de Registrul Comerțului, prin transmitere electronică de la Ministerul Economiei și Finantelor. 
Practic, dupa primirea cererii de înregistrare a societatii, documentul ce conține informații din cazierul fiscal nu se mai înmanează solicitantului, acesta fiind utilizat numai în vederea înregistrării în Registrul Comerțului. 

Informațiile din cazierul fiscal sunt obținute de către Registrul Comerțului pentru fiecare asociat/ acționar al societății la înfiintare, la cesiune sau la numirea unui nou reprezentant. 

Registrul Comerțului percepe o taxă pentru informațiile privind cazierul fiscal pe care le solicită de la Ministerul Economiei si Finanțelor. 

3) Dovada rezervării firmei (de la Registrul Comerțului) 
Rezervarea și disponibilitatea firmei (în original) 

Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care se semnează. 
Aceasta nu poate lipsi, iar orice societate are o singură firmă. 

În cazul unei societăți comerciale, firma are un conținut diferit, în funcție de forma juridică a societății comerciale:
- S.R.L. (Societate cu Răspundere Limitată) 
- S.A. (Societate pe Acțiuni) 
- S.N.C. (Societate în Nume Colectiv) 
- S.C.A. (Societate în Comandită pe Acțiuni) 
- S.C.S. (Societate în Comandită Simplă)

Pentru verificarea disponibilității firmei și rezervarea acesteia este nevoie să vă adresați direct Registrului Comerțului de pe langă tribunalul pe raza căruia doriți să aveți sediul social al firmei. 
Pentru aceasta este nevoie de:

- un formular tipizat pentru verificarea disponibilității firmei si rezervarea acesteia care poate fi găsit la ghișeul de relații cu publicul sau la ghișeul unde se face verificarea firmei din cadrul Registrului Comerțului din județul unde va fi sediul social, ori de pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului; 
- o împuternicire pentru persoana însarcinată să îndeplinească formalitățile de verificare și înregistrare (în original); 
- chitanțele privind plata taxelor, care se achită la caseriile din cadrul Registrului Comerțului.

Dovada de disponibilitate se elibereaza chiar și în ziua depunerii, sau cel tărziu a doua zi, dacă verificările și rezervările efectuate sunt pe aria unui județ. 
În restul cazurilor, dovada disponibilității și rezervării frmei poate dura cateva zile. 
Această dovadă este valabilă trei luni de la data înregistrării acesteia la Registrul Comerțului. 
Dovada de disponibilitate se obține contra cost. 

4) Dovada rezervării emblemei (opțional, de la Registrul Comerțului) 
Verificarea disponibilității și rezervarea emblemei
(în original) - etapă opțională 

Ca și firma, emblema este un atribut de identificare în activitatea comercială. 
Aceasta reprezintă semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de altul de același fel. 
Spre deosebire însă de firma, care este un element obligatoriu, emblema este facultativă, aceasta rămăne la latitudinea fondatorului. 

Emblema poate fi un semn (o figură grafică) sau o denumire (fantezistă sau un nume propriu). 
Pentru verificarea și rezervarea emblemei este nevoie de:
- un formular tip; 
- macheta emblemei în patru exemplare (6 cm x 6 cm), pe format A4, realizată alb-negru sau color; 
- descrierea emblemei, care trebuie sa cuprinda continutul, forma si culoarea; 
- dosar cu șină; 
- chitanța privind plata taxei de rezervare, achitată la casieria de la Registrul Comerțului.

Dovada rezervării emblemei este valabilă maxim trei luni de la data înregistrării cererii. 

5) Obținerea specimenului de semnătura 
Specimen de semnătura

Directoratul/ Consiliul de Administrație al societății înregistrează la Registrul Comerțului numele membrilor săi, menționănd dacă ei acționează împreună sau separat. 
Membrii vor depune la Registrul Comerțului specimene de semnătură. 
Aceste specimene trebuie date în fața unui notar public sau la Registrul Comerțului (deoarece semnăturile trebuie certificate). 

Puteți vedea aici un model al documentului cu specimenele de semnătură. 

6) Redactarea actului constitutiv 
Redactarea actului constitutiv se va realiza la Registrul Comerțului și va cuprinde informații despre societatea comercială care va fi înființată în funcție de forma juridică a acesteia (S.R.L., S.A. sau alta formă legală). 

Alături de actul constitutiv vor fi anexate: 
- copii xerox dupa B.I./C.I. ale persoanelor asociate; 
- dovada sediului social; 
Dovada sediului social (și a punctelor de lucru)

Pentru înființarea unei firme trebuie dovedit faptul ca aveți un sediu unde va veți desfășura activitatea. 
Sediul poate fi: 
- proprietate personală (dovedit prin contract de vănzare-cumpărare sau certificat de moștenitor); 
- spațiu închiriat (dovedit prin contract de închiriere sau subînchiriere înregistrat la organele fiscale locale, conform Legii 181/1997); 
- spațiu asupra căruia aveți un contract de comodat (dovedit prin contract de comodat, de uz, uzufruct); 
- luat în leasing imobiliar (dovedit prin contract de leasing imobiliar). 

Dovada sediului social se face cu unul din următoarele acte (în original sau în copie, după caz):
- contract de comodat, autentificat de un notar public sau de un avocat, la care este anexat și o copie după actul doveditor; 
- contract de închiriere sau subînchiriere (în cazul persoanelor fizice, acesta trebuie înregistrat la organele fiscale locale în 15 zile de la data semnării; în cazul persoanelor juridice, nu este necesară înregistrarea la organele fiscale); 
- contract de vănzare-cumpărare (intabulat); 
- contract de schimb (intabulat); 
- contract de donație (intabulat); 
- contract de concesiune (intabulat); 
- proces-verbal de recepție a construcției (intabulat); 
- contract de asociere în participațiune; 
- contract de leasing imobiliar; 
- contract de uz sau uzufruct; 
- certificat de moștenitor; 
- certificat de rol fiscal/ rol agricol; 
- act de adjudecare a imobilului văndut în cadrul procedurii de executare silită; 
- hotărăre judecatorească definitivă privind uzufructul; 
- contract de asistenta juridica privind stabilirea sediului social la sediul profesional al avocatului; 
- act notarial de ieșire din indiviziune sau delimitare a proprietății (intabulat), sau hotărăre judecătorească definitivă de ieșire din indiviziune (intabulată).

În același sediu pot funcționa mai multe societăți comerciale. 
Pentru aceasta trebuie îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții: 
- cel puțin unul dintre asociați este proprietar al imobilului care va fi sediul societății; 
- imobilul permite funcționarea mai multor societăți în înăperi diferite; 
- cel puțin o persoană este asociat în fiecare din societăți. 

- dovada acordului asociației de proprietari și al vecinilor afectați direct; 
Acordul asociației de proprietari și acordul vecinilor

Dacă se dorește stabilirea sediului unei societăți într-o clădire cu destinația de locuință, este necesar acordul asociației de proprietari și a vecinilor care sunt afectați direct. 

Acordul asociației va cuprinde: 
- numele asociației de locatari; 
- sediul asociației de locatari; 
- codul fiscal asociației de locatari; 
- numele președintelui asociației de locatari, care angajează asociația în raporturile cu terți; 
- acordul expres pentru desfășurarea activității de către viitoarea societate; 
- semnatura președintelui asociației; 
- ștampila asociației de locatari. 

În plus, pot exista și clauze care vor trebui respectate. 

Însă, dacă sediul social va fi stabilit la parterul clădirii respective, acest acord NU mai este necesar. 
- lista obiectului de activitate. 

7) Copie dupa dovada depunerii capitalului social 
Dovada depunerii capitalului social (copie) 

Dovada depunerii capitalului social al societății nou înființate depinde forma sub care se realizează aportul la capitalul social. 

1) Aportul în numerar la capitalul social se poate vărsa: 
- la oricare ghișeu C.E.C. 
- la orice bancă din Romănia 

Pentru obținerea dovezii privind vărsarea aportului în numerar sunt necesare: 
- buletinele/ cărțile de identitate ale asociaților (în original și în copie); 
- actul constitutiv al societății (în original și în copie); 
- suma reprezentănd aportul în numerar, funcție de forma juridică a societății comerciale care va fi inființată; 
- dovada privind rezervarea firmei; 
- procură, dacă este cazul. 

2)În cazul aportului în natură, dovada se poate face: 
a) pentru bunuri imobile: prin prezentarea actului de proprietate, a incheierii de intabulare a dreptului de proprietate, a certificatului de sarcini obtinut de la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în circumscripția căruia se află bunul imobil și a expertizei de evaluare a bunului; 
b) pentru bunurile importate: pe baza prevederilor legislației privind investițiile directe; Legea 241/1998 
c) pentru bunurile cumpărate din Romănia: prin prezentarea facturilor. 

3) Aporturile în creanțe au același regim juridic ca și aportul în natură, nefiind admise la societățile pe acțiuni (SA ) sau la societățile în comandită pe acțiuni (SCA). 
Aportul în creanțe se va realiza prin prezentarea titlului de creanțe: 
- cambii; 
- contract de împrumut bancar; 
- raport de expertiză. 

8) Declarația pe propria răspundere privind autorizarea activităților care urmează să se desfașoare în cadrul societății 
Declarația pe proprie răspundere (în original) 

Declarația pe propria răspundere (vedeți aici formularul tip) este declarația prin care fiecare fondator, administrator sau cenzor al societății aduce argumente că îndeplinește condițiile legale pentru deținerea și exercitarea respectivelor funcții. 
Aceste declarații pot fi incluse chiar în actul constitutiv al societății. 
Declarațiile pot fi semnate chiar în fața unui judecător delegat de la Registrul Comerțului, pot fi autentificate de un notar public sau atestate de un avocat. 

Conform Legii 31/ 1990 (art. 6, alin. 2), NU pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/ 2002 (privind revenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare), pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 5/ 2006 (privind procedura insolvenței). 

Conform Legii 31/ 1990 (art. 161, alin. 2), NU pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, își pierd automat această calitate: 
- rudele sau afinii, pănă la al patrulea grad inclusiv, sau soții administratorilor; 
- persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcșii decăt aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate, sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu societatea unde ei vor să fie cenzori; 
- persoanele carora le este interzisă funcția de membru al consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere și directoratului,în baza Legii 31/1990 (art. 153 alin. 14); 
- persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor cenzor, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice (cu unele excepții prevăzute expres de lege). 

9) Hotărărea organului statutar (în original) 
În cazul în care asociații sunt persoane juridice, aceștia trebuie să depună hotărărea organului statutar din care să rezulte decizia de a participa la constituirea societății și contribuția la capitalul social. 
Persoana împuternicită trebuie să semneze actul constitutiv în numele societății fondatoare. 

10) Copie dupa actele de inregistrare 
Daca fondatorii sau asociații unei societăți comerciale sunt persoane juridice romăne (și NUMAI în acest caz) trebuiesc depuse și copii după actele de înregstrare ale acestora: 
- copie după certificatul de înregistrare sau certificatul de îmatriculare; 
- copie după actul constitutiv etc. 

11) Împuternicire sau procură, dacă este cazul 

12) Chitanțe care atestă plata taxelor de timbru și de registru, precum și timbrele judiciare 

13) Alte acte sau avize prevăzute de legi speciale

ETAPA 2: Înregistrarea la Registrul Comerțului

Se obține o cerere de înregistrare (formular tipizat) și o declarație pe propria răspundere (formular tipizat) de la Biroul de Relații cu Clienții de la Registrul Comerțului din județul unde va fi sediul social al societății. 
Aceste documente pot fi obținute gratuit și de pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

Se completează cererea de înregistrare și declarația pe propria răspundere, se anexează dosarul de la ETAPA 1, iar toate aceste acte se depun la Registrul Comerțului. 

1) Verificarea actelor și înregistrarea societății comerciale la Registrul Comerțului 

Referentul de la Registrul Comerțului identifică depunătorul actelor și verifică, în prezența depunătorului, dacă actele sunt corecte și complete. Apoi, depunătorului primește o dovadă a depunerii actelor, care va conține:
- denumirea Registrului Comerțului unde au fost depuse actele; 
- numărul și data înregistrării în registrul de intrare-ieșire; 
- termenul de citare în fața judecătorului care va hotără în privința cererii de înființare a societății; 
- data eliberării documentelor care atestă înregistrarea.

În cazul în care unele acte nu sunt corecte sau complete, ele pot fi înregistrate în forma incompletă iar referentul va înregistra cererea, apoi va întocmi referatul cu obiecțiunile sale și va prezenta dosarul judecătorului delegat pentru a fi soluționat. 

Înregistrarea unei noi societăți în Registrul Comerțului se face numai în baza unei încheieri a judecătorului delegat pe lăngă Registrul Comerțului sau a unei hotărări judecătorești irevocabile (în cazul în care legea nu prevede altfel). 

Cererea de înmatriculare în Registrul Comerțului se face, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. 

2) Înmatricularea în Registrul Comerțului 

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, judecătorul delegat va dispune înmatricularea în Registrul Comerțului a noii societăți. 
Reprezentantul Registrului Comerțului va înregistra datele care sunt înscrise în cererea depusă, în 48 de ore de la data cănd hotărărea judecătorului a devenit irevocabilă. Apoi va fi publicată în Monitorul Oficial hotărărea judecătorului. 

În urma acestei înmatriculări, comerciantul primește un Număr de înmatriculare și Codul Unic de înregistrare de la Ministerul Finanțelor Publice. 
Astfel, comerciantul capătț personalitate juridică. 
De asemenea, primește un certificat constatator care atestă faptul ca s-a înregistrat declarația pe propria răspundere (formularul tip) privitoare la autorizarea obiectelor de activitate solicitate. 
Declarția pe proprie raspundere(în original) 

Declarația pe propria răspundere (vedeți aici formularul tip) este declarația prin care fiecare fondator, administrator sau cenzor al societății aduce argumente că îndeplinește condițiile legale pentru deținerea și exercitarea respectivelor funcții. 
Aceste declaratii pot fi incluse chiar in actul constitutiv al societății. 
Declarațiile pot fi semnate chiar în fața unui judecător delegat de la Registrul Comerțului, pot fi autentificate de un notar public sau atestate de un avocat. 

Conform Legii 31/ 1990 (art. 6, alin. 2), NU pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/ 2002 (privind revenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare), pentru infracțiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 5/ 2006 (privind procedura insolvenței). 

Conform Legii 31/ 1990 (art. 161, alin. 2), NU pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși, iși pierd automat această calitate: 
- rudele sau afinii, pănă la al patrulea grad inclusiv, sau soții administratorilor; 
- persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decăt aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate, sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurență cu societatea unde ei vor să fie cenzori; 
- persoanele carora le este interzisă funcția de membru al consiliului de administrație, respectiv al consiliului de supraveghere și directoratului,în baza Legii 31/1990 (art. 153 alin. 14); 
- persoanele care, pe durata exercitării atribuțiilor cenzor, au atribuții de control în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice (cu unele excepții prevăzute expres în lege). 

3) Autorizația de funcționare 

Autorizația de funcționare pe baza declarației pe propria răspundere (formularul tip) se obține prin intermediul Biroului Unic din cadrul Registrului Comerțului unde solicitantul înregistrează sediul social.

ETAPA 3: Documentele obținute după înregistrarea în Registrul Comețului

După ce noua societate comercială este înregistrată în Registrul Comerțului, comerciantul sau împuternicitul primesc, după caz, următoarele documente: 

1) Incheierea de Inregistrare (emisa de catre judecatorul-delegat de către Registrul Comerțului) 

2) Certificatul de Înregistrare (formular tipizat, cu regim special și securizat), care arată că persoana juridică a fost luată în evidența Registrului Comerțului și în evidența organului fiscal și cuprinde următoarele date: - firma (denumirea comerciantului, așa cum este înscrisă în actul constitutiv); 
- sediul social; 
- activitatea principală; 
- codul unic de înregistrare (CUI); 
- atributul fiscal (un cod din cifre și litere ce atestă faptul că persoana juridică a fost luată în evidența organului plătitor de TVA, dacă este cazul); 
- seria și numărul de ordine; 
- data emiterii certificatului. 

3) Certificatul Constatator, care atestă înregistrarea în Registrul Comerțului a declarației pe propria răspundere (formularul tip) prin care solicitantul își asumă responsabilitatea privitoare la legalitatea desfășurării activităților pe care le-a declarat.

ETAPA 4 : Activități necesare după obținerea documentelor ce atestă înmatricularea

După ce înregistrarea și înmatricularea societății sunt finalizate, pentru a putea desfașura activități economice, mai trebuie realizate următoarele activități: 

1) Ștampila societății comerciale: se obține pe baza unei copii xerox a certificatului de înregistrare, de la orice firmă autorizată. 

2) Deschiderea contului curent: se poate realiza la orice unitate bancară și se transferă capitalul social din contul de capital în contul curent al firmei. 
Pentru aceasta, este nevoie de un dosar care să conțină următoarele acte:
- actul constitutiv; 
- actele de identitate ale asociaților; 
- ștampila; 
- chitanțele care atestă plata taxei de deschidere a contului curent; 
- actele ce dovedesc calitatea de comerciant obținute de la Registrul Comerțului.

3) Realizarea documentelor cu regim special (chitanțier, facturier etc.) 

Legislație pentru inființarea firmei

1. Legea nr. 26 din 5 noiembrie 1990 privind registrul comertului, republicata (M.Of. nr. 49 din 4 februarie 1998), cu modificarile si completarile ulterioare: 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=11073 

- Legea nr. 348 din 6 iulie 2001 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului (M.Of. nr. 381 din 12 iulie 2001). 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=28607 

- O.U.G. nr. 129 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (M.Of. nr. 746 din 11 octombrie 2002). 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=38190 

- O.G. nr. 15 din 30 ianuarie 2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului (M.Of. nr. 61 din 1 februarie 2003). 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=40275 

- Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demniătilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (M.Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003). 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=47846 

- Legea nr. 505 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor (M.Of. nr. 857 din 3 decembrie 2003). 
http://www.cdep.ro/proiecte/2002/500/20/6/leg_pl526_02.pdf 

- Legea nr. 183 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2003 pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate (M. Of. nr. 321 din 13 mai 2003) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2003/000/20/0/leg_pl020_03.pdf 

- O.G. nr. 72 din 13 august 2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului (M. Of. nr. 791 din 27 august 2004) 
http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=858 

- Legea nr. 519 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1996 privind registrul comertului (M. Of. nr. 1109 din 26 noiembrie 2004) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2004/500/70/0/leg_pl570_04.pdf 

- Legea nr. 1 din 21 februarie 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei (M.Of. nr. 172 din 28 februarie 2005) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2003/300/70/0/leg_pl370_03.pdf 

- O.U.G. nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale (M.Of. nr. 229 din 18 martie 2005) 
http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=1128 

- Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata (M.Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/600/10/9/leg_pl619_06.pdf 

- O.U.G. nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana (M.Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2006) 
http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=3170 

2. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societatile comerciale, republicata (M.Of. nr. 1066/17.11.2004), cu modificarile si completarile ulterioare: 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=59637 

- Legea nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (M.Of. nr. 953 din 27 octombrie 2005) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2005/300/90/6/leg_pl396_05.pdf 

- Legea nr. 516 din 29 decembrie 2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (M.Of. nr. 14 din 9 ianuarie 2007) 
link 

3. Legea 359 din 8 septembrie 2004, privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (M.Of. nr. 839/13.09.2004), cu modificarile si completarile ulterioare: 
http://www.cdep.ro/proiecte/2004/400/20/5/leg_pl425_04.pdf 

- O.U.G. nr. 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (M.Of. nr. 932/12.10.2004) 
o.g. 75 din 2004 

- O.G. nr. 28 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale (M.Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2006) 
http://www.guv.ro/notefundam/afis-nota.php?id=1740 

- O.G. nr. 35 din 26 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (M.Of. nr. 675 din 7 august 2006) 
o.g. 35 din 2006 

- Legea nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (M.Of. nr. 799 din 22 septembrie 2006) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/500/20/5/leg_pl525_06.pdf 

4. Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of.nr. 576 din 29 iunie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare: 
http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/80/8/leg_pl388_04.pdf 

- Legea nr. 378 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of. nr. 1138 din 15 decembrie 2005) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2005/400/50/7/leg_pl457_05.pdf 

- O.U.G. nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of. nr. 493 din 7 iunie 2006) 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=73246 

5. H.G. nr. 1766 din 21 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent (M.Of. nr. 1048 din 12 noiembrie 2004) 
H.g. 1766 din 2004 

8. Legea nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperatiei agricole (M.Of. nr. 1236 din 22 decembrie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare: 
o.g. 35 din 2006 - legea_566_din_2004 

- Legea nr. 134 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004 (M.Of. nr. 429 din 18 mai 2006) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/100/80/8/leg_pl188_06.pdf 

- Legea nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 662 din 1 august 2006) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/500/80/0/leg_pl580_06.pdf 

- Legea nr. 32 din 16 ianuarie 2007 pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004 (M.Of. nr. 47 din 22 ianuarie 2007) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/800/40/5/leg_pl845_06.pdf 

9. O.U.G. nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului (M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006) 
o.u.g. 99/2006 

10. Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000), cu modificarile si completarile ulterioare: 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22619 

- O.U.G. nr. 51 din 29 martie 2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor(M.Of. nr. 175 din 6 aprilie 2001) 
o.u.g. 51/2001 

- Legea nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor(M.Of. nr. 193 din 26 martie 2003) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2002/600/50/4/leg_pl654_02.pdf 

- Legea nr. 403 din 11 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M.Of. nr.976 din 25 octombrie 2004) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2004/500/00/0/leg_pl500_04.pdf 

- Legea nr. 503 din 17 noiembrie 2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare (M.Of. nr. 1193 din 14 decembrie 2004) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2004/500/70/2/leg_pl572_04.pdf 

- O.U.G. nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania (M.Of. nr. 562 din 30 iunie 2005) 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=64686 

- O.U.G. nr. 201 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M.Of. nr. 1191 din 29 decembrie 2005) 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=69251 

- Legea nr. 113 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor (M.Of. nr. 421 din 16 mai 2006) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/100/30/4/leg_pl134_06.pdf 

- O.U.G. nr. 87 din 8 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor (M.Of. nr. 916 din 10 noiembrie 2006) 
o.u.g. 87/2006 

11. Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piata de capital (M.Of.nr 571 din 29 iunie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare: 
http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/70/0/leg_pl370_04.pdf 

- O.G. nr. 41 din 14 iulie 2005 privind reglementarea unor masuri financiare (M.Of. nr. 677 din 28 iulie 2005) 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=65442 

- Legea nr. 97 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor masuri financiare (M.Of. nr. 375 din 2 mai 2006) 
http://www.cdep.ro/proiecte/2005/400/60/0/leg_pl460_05.pdf 

12. O.G. nr. 75 din 30 august 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata (M.Of. nr. 664 din 23 iulie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare: 
o.g. 75 din 2001 

- O.G. nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor masuri financiare (M.Of. nr. 96 din 28 ianuarie 2005) 
o.g. 10 din 2005 

13. H. G. nr. 913 din 10 iunie 2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (M.Of.nr. 589 din 1 iulie 2004) 
h.g. 913/2004 

- H.G. nr. 1422 din 11 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (M. Of. nr. 867 din 24 octombrie 2006). 
h.g. 1422/2006 

14. Ordinul Ministrului Justitiei nr. 3116/C din 9 noiembrie 2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale (M.Of. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004) 
ordin 3116/2004 

15. Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2722/C din 31 octombrie 2007pentru aprobarea modelului cererii de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii (M.Of. nr. 776 din 15 noiembrie 2007) 
ordin 2722/2007 

16. Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2735/C din 23 septembrie 2003privind aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de oficiile registrului comertului si de Oficiul National al Registrului Comertului (M.Of. nr. 691 din 2 octombrie 2003) 
ordin 2735/2003 

17. H.G. nr. 166 din 13 februarie 2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie (M.Of. nr. 114 din 24 februarie 2003) 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=40334 

18. Legea 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori publicat in M.Of. nr. 210 din data: 08/11/1994 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=14433 

19. Legea 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolventei 
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/000/20/3/leg_pl023_06.pdf 

20. Legea 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37342 

21. Legea 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=39240 

22. Legea nr.241 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92/1997 privind stimularea investitiilor directe 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=18550


 

 
 
 
  Centru de Afaceri Delta - Vasile Marin © 2013 - Toate drepturile rezervate vizitatori